Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary.Contains Method

Vrátí hodnotu, která označuje, zda v objektu ScopeStorageDictionary nebo v objektu BaseScope existuje zadaná dvojice klíč/hodnota.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public virtual bool Contains(
	KeyValuePair<Object, Object> item
)

Parameters

item
Type: System.Collections.Generic.KeyValuePair<Object, Object>
Dvojice klíč/hodnota.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud objekt ScopeStorageDictionary nebo objekt BaseScope obsahuje element, který má zadanou dvojici klíč/hodnota, v opačném případě hodnota false

Implements

ICollection<T>.Contains(T)
Zobrazit: