Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AspNetRequestScopeStorageProvider.RequestScope Property

Získá adresář k uložení dat v oboru požadavku.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IDictionary<Object, Object> RequestScope { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IDictionary<Object, Object>
Adresář, v němž jsou uložena data oboru požadavku.
Zobrazit: