Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageRazorHost.GetCodeLanguage Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Gets the code language specified in the webpage.

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

protected virtual RazorCodeLanguage GetCodeLanguage()

Return Value

Type: System.Web.Razor.RazorCodeLanguage
The code language specified in the webpage.
Zobrazit: