Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageRazorHost.DefaultDebugCompilation Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Gets or sets a value that indicates whether the debug compilation is set to default.

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

public bool DefaultDebugCompilation { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the debug compilation is set to default; otherwise, false.
Zobrazit: