Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageRazorHost.CodeLanguage Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Gets the RazorCodeLanguage.

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

public override RazorCodeLanguage CodeLanguage { get; protected set; }
Zobrazit: