Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorWebSectionGroup.Pages Property

Získá nebo nastaví hodnotu elementu pages (stránky) pro oddíl system.web.webPages.razor.

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor.Configuration
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("pages", IsRequired = false)]
public RazorPagesSection Pages { get; set; }

Property Value

Type: System.Web.WebPages.Razor.Configuration.RazorPagesSection
Hodnota elementu pages (stránky).

This section group contains the entries for the pageBaseType and namespace elements of the system.web.webPages.razor section. Those two entries in this section group can be accessed programmatically by using the RazorPagesSection class.

Zobrazit: