Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorWebSectionGroup.Host Property

Získá nebo nastaví hodnotu host (hostitel) pro skupinu oddílů system.web.webPages.razor.

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor.Configuration
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("host", IsRequired = false)]
public HostSection Host { get; set; }

Property Value

Type: System.Web.WebPages.Razor.Configuration.HostSection
Hodnota host (hostitel).

This section group contains the entries for the host element of the system.web.webPages.razor section. The host entry in this section group can be accessed programmatically by using the HostSection class.

Zobrazit: