Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorPagesSection.PageBaseType Property

Získá nebo nastaví název základní třídy stránky.

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor.Configuration
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("pageBaseType", IsRequired = true)]
public string PageBaseType { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Název základní třídy stránky.

This property specifies the name of the base class that the current page class will inherit from when the Razor parser generates code for the page. For example, if a Web Pages page is named StoreFront.cshtml, the Razor parser will create a class for the StoreFront.cshtml Web page. The generated class will inherit from the class that is specified by the PageBaseType property.

By default, the default value for PageBaseType is System.Web.WebPages.WebPage.

If you use a custom page base type and if you want to use the default HTTP handler that processes Web Pages pages, your page base type must derive from WebPage.

Zobrazit: