Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HostSection Constructor

Inicializuje novou instanci třídy HostSection.

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor.Configuration
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

public HostSection()
Zobrazit: