Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HostSection.FactoryType Property

Získá nebo nastaví objekt pro vytváření hostitele.

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor.Configuration
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("factoryType", IsRequired = true, DefaultValue = null)]
public string FactoryType { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Objekt pro vytváření hostitele.

This attribute determines which factory to use as the host factory. The default host factory, WebRazorHostFactory, returns WebRazorHostFactory for files in the App_Code directory and returns WebPageRazorHost for all other requests.

Zobrazit: