Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IWebPageRequestExecutor.Execute Method

Spustí kód na zadané webové stránce.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

bool Execute(
	WebPage page
)

Parameters

page
Type: System.Web.WebPages.WebPage
Webová stránka

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud prováděcí modul převzal spuštění webové stránky; jinak hodnota false
Zobrazit: