Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

InstrumentationService.BeginContext Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Volá se před vykreslením výstupu pro zadaný kontext.

Namespace:  System.Web.WebPages.Instrumentation
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void BeginContext(
	HttpContextBase context,
	string virtualPath,
	TextWriter writer,
	int startPosition,
	int length,
	bool isLiteral
)

Parameters

context
Type: System.Web.HttpContextBase
Kontext
virtualPath
Type: System.String
Virtuální cesta
writer
Type: System.IO.TextWriter
Zapisovač.
startPosition
Type: System.Int32
Počáteční pozice
length
Type: System.Int32
Délka kontextu
isLiteral
Type: System.Boolean
Určuje, zda kontext je literálový.
Zobrazit: