Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SelectListItem.Selected Property

Získá nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda je vybrána instance SelectListItem.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public bool Selected { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je vybrána položka seznamu výběru, v opačném případě hodnota false
Zobrazit: