Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelStateDictionary.Values Property

Získá seznam obsahující hodnoty ve slovníku stavů modelu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public ICollection<ModelState> Values { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.ICollection<ModelState>
Seznam hodnot ve slovníku.

Implements

IDictionary<TKey, TValue>.Values
Zobrazit: