Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelStateDictionary.Merge Method

Zkopíruje hodnoty ze zadaného slovníku stavů modelu do této instance ModelStateDictionary a přepíše přitom existující hodnoty, pokud se klíče shodují.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void Merge(
	ModelStateDictionary dictionary
)

Parameters

dictionary
Type: System.Web.WebPages.Html.ModelStateDictionary
Slovník stavů modelu, ze kterého jsou zkopírovány hodnoty.
Zobrazit: