Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelStateDictionary.IsValidField Method

Určuje, zda existují nějaké chybové zprávy přidružené k zadanému klíči.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public bool IsValidField(
	string key
)

Parameters

key
Type: System.String
Klíč

Return Value

Type: System.Boolean
Pokud není k zadanému klíči přidružená žádná chybová zpráva nebo zadaný klíč neexistuje, je hodnota true , v opačném případě false.

ExceptionCondition
ArgumentNullException

Parametr key má hodnotu null.

Zobrazit: