Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelStateDictionary.Contains Method

Určuje, zda slovník stavů modelu obsahuje zadanou položku.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public bool Contains(
	KeyValuePair<string, ModelState> item
)

Parameters

item
Type: System.Collections.Generic.KeyValuePair<String, ModelState>
Položka k vyhledání.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud slovník stavů modelu obsahuje zadaný klíč, v opačném případě hodnota false

Implements

ICollection<T>.Contains(T)
Zobrazit: