Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelStateDictionary.AddFormError Method

Přidá chybovou zprávu do stavu modelu, který je přidružený k celému formuláři.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void AddFormError(
	string errorMessage
)

Parameters

errorMessage
Type: System.String
Chybová zpráva
Zobrazit: