Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelState.Value Property

Vrátí objekt, který zapouzdřuje hodnotu vázanou během vazby modelu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public Object Value { get; set; }

Property Value

Type: System.Object
Hodnota, která byla vázána.
Zobrazit: