Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelState.Errors Property

Vrátí seznam řetězců obsahujících jakékoli chyby, ke kterým došlo během vazby modelu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IList<string> Errors { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IList<String>
Chyby, které nastaly během vazby modelu.
Zobrazit: