Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelState Class

Zapouzdří stav vazby modelu do vlastnosti argumentu metody akce nebo do samotného argumentu.

System.Object
  System.Web.WebPages.Html.ModelState

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public class ModelState

The ModelState type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodModelStateInicializuje novou instanci třídy ModelState.
Top

  NameDescription
Public propertyErrorsVrátí seznam řetězců obsahujících jakékoli chyby, ke kterým došlo během vazby modelu.
Public propertyValueVrátí objekt, který zapouzdřuje hodnotu vázanou během vazby modelu.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: