Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.ValidationSummaryValidClass Property

Získá nebo nastaví název třídy CSS, která definuje vzhled elementů souhrnu ověřování, když je ověřování úspěšné.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static string ValidationSummaryValidClass { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Název třídy CSS. Výchozí hodnota je validation-summary-valid.

When you use the ValidationSummary method, ASP.NET always renders markup for the summary, even if validation passes. To control the appearance of the display (including suppressing it) when validation passes, you can define a CSS class. You can then set this property to the name of the class. At run time, the property value is set as the class attribute of the rendered markup.

Zobrazit: