Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.ValidationSummaryClass Property

Získá nebo nastaví název třídy CSS, která definuje vzhled elementů souhrnu ověřování, když se ověřování nezdaří.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static string ValidationSummaryClass { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Název třídy CSS. Výchozí hodnota je validation-summary-errors.

When you use the ValidationSummary method, you can control the appearance of the message when validation fails by defining a CSS class. You can then set this property to the name of the class. At run time, the property value is set as the class attribute of the rendered markup.

Zobrazit: