Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.ValidationInputValidCssClassName Property

Získá nebo nastaví název třídy CSS, která definuje vzhled elementů input, když je ověřování úspěšné.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static string ValidationInputValidCssClassName { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Název třídy CSS. Výchozí hodnota je input-validation-valid.

To control the appearance of an <input> element that contains user input that has passed validation, you can define a CSS class. You can then set this property to the name of the class. At run time, the property value is set as the class attribute of the rendered <input> element.

Zobrazit: