Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HelperPage.User Property

Získá hodnotu uživatele na základě kontextu HTTP.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static IPrincipal User { get; }

Property Value

Type: System.Security.Principal.IPrincipal
Hodnota uživatele na základě kontextu HTTP
Zobrazit: