Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HelperPage.Request Property

Získá objekt HttpRequest pro aktuální žádost HTTP.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static HttpRequestBase Request { get; }

Property Value

Type: System.Web.HttpRequestBase
Objekt HttpRequest, který obsahuje hodnoty HTTP odeslané klientem během webové žádosti
Zobrazit: