Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HelperPage.IsPost Property

Získá hodnotu, která určuje, zda je aktuální žádost typu POST (odeslaná pomocí příkazu HTTP POST).

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static bool IsPost { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je příkazem protokolu HTTP příkaz POST; jinak hodnota false

The first time a page is requested, the request is typically an HTTP GET operation and IsPost returns false.

Zobrazit: