Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HelperPage.Href Method

Sestaví absolutní adresu URL z adresy URL relativní k aplikaci s použitím zadaných parametrů.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static string Href(
	string path,
	params Object[] pathParts
)

Parameters

path
Type: System.String
Počáteční cesta, která má být použita v adrese URL
pathParts
Type: System.Object[]
Další informace o cestě, například složky a podsložky

Return Value

Type: System.String
Absolutní adresa URL

The Href(String, Object[]) method combines the initial path (such as the application root that is provided in the path parameter) with a list of folders, subfolders, and file names that are provided in the pathParts parameter. It returns a fully-qualified URL. For example, if path parameter contains the string "~/Music" and the pathParts array contains the strings "Jazz" and "Saxophone.wav", the Href(String, Object[]) method returns the URL http://localhost/MyApp/Music/Jazz/Saxophone.wav.

Zobrazit: