Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DisplayModeProvider.Modes Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá seznam režimů objektu DisplayModeProvider.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IList<IDisplayMode> Modes { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IList<IDisplayMode>
Seznam režimů objektu DisplayModeProvider
Zobrazit: