Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

BrowserOverrideStore Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Aktuální objekt current BrowserOverrideStore slouží k získání a nastavení uživatelského agenta požadavku.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public abstract class BrowserOverrideStore

The BrowserOverrideStore type exposes the following members.

  NameDescription
Protected methodBrowserOverrideStoreTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Inicializuje novou instanci třídy BrowserOverrideStore.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetOverriddenUserAgentTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Hledá uživatelského agenta vyhledáním souboru cookie přepsání prohlížeče.
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodSetOverriddenUserAgentTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Přidá soubor cookie přepsání uživatele s nastaveným uživatelským agentem do odpovědi pro aktuální požadavek.
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: