Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AttributeValue.Literal Property

Získá nebo nastaví hodnotu určující, zda hodnota je literálovou hodnotou.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public bool Literal { get; private set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud hodnota je literálovou hodnotou, jinak hodnota false
Zobrazit: