Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ApplicationStartPage.Context Property

Získá objekt HttpContextBase, který představuje data kontextu, jež jsou přidružena k této stránce.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public override HttpContextBase Context { get; }

Property Value

Type: System.Web.HttpContextBase
Data aktuálního kontextu
Zobrazit: