Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ApplicationStartPage Class

Poskytuje objekty a metody, které se používají ke spouštění a vykreslování úvodních stránek aplikace ASP.NET Web Pages (soubor _AppStart.cshtml nebo _AppStart.vbhtml).

System.Object
  System.Web.WebPages.WebPageExecutingBase
    System.Web.WebPages.ApplicationStartPage

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public abstract class ApplicationStartPage : WebPageExecutingBase

The ApplicationStartPage type exposes the following members.

  NameDescription
Protected methodApplicationStartPageInicializuje novou instanci třídy ApplicationStartPage.
Top

  NameDescription
Public propertyApp (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public propertyApplicationZíská objekt aplikace HTTP, který odkazuje na spouštěcí stránku této aplikace.
Public propertyAppState (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public propertyContextZíská objekt HttpContextBase, který představuje data kontextu, jež jsou přidružena k této stránce. (Overrides WebPageExecutingBase.Context.)
Public propertyStatic memberMarkupZíská výstup ze spouštěcí stránky aplikace jako řetězec v kódu HTML.
Public propertyOutputZíská zapisovač textu pro danou stránku.
Public propertyVirtualPathZíská nebo nastaví virtuální cestu dané stránky. (Overrides WebPageExecutingBase.VirtualPath.)
Public propertyVirtualPathFactory (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Top

  NameDescription
Protected methodBeginContext(Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodBeginContext(TextWriter, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodBeginContext(String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodBeginContext(TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodEndContext(Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodEndContext(TextWriter, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodEndContext(String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodEndContext(TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodExecute (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Protected methodGetOutputWriterVrátí instanci zapisovače textu, která je použita k vykreslení dané stránky. (Overrides WebPageExecutingBase.GetOutputWriter().)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodHref (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected methodNormalizeLayoutPagePath (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public methodNormalizePath (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Public methodWrite(Object)Zapíše řetězcovou reprezentaci zadaného objektu jako řetězec v kódu HTML. (Overrides WebPageExecutingBase.Write(Object).)
Public methodWrite(HelperResult)Zapíše zadaný objekt HelperResult jako řetězec v kódu HTML. (Overrides WebPageExecutingBase.Write(HelperResult).)
Public methodWriteAttribute (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public methodWriteAttributeTo(TextWriter, String, PositionTagged<String>, PositionTagged<String>, AttributeValue[]) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodWriteAttributeTo(String, TextWriter, String, PositionTagged<String>, PositionTagged<String>, AttributeValue[]) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public methodWriteLiteralZapíše zadaný objekt bez kódování HTML. (Overrides WebPageExecutingBase.WriteLiteral(Object).)
Top

  NameDescription
Public fieldStatic memberCacheKeyPrefixPředpona používaná pro všechny klíče, které do mezipaměti přidá úvodní stránka aplikace
Public fieldStatic memberStartPageVirtualPathCesta k úvodní stránce aplikace
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: