Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebProjectManager Constructor

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy WebProjectManager.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public WebProjectManager(
	string remoteSource,
	string siteRoot
)

Parameters

remoteSource
Type: System.String
Vzdálené zdrojové úložiště webového projektu.
siteRoot
Type: System.String
Kořenový adresář webu.
Zobrazit: