Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPackageSource.FilterPreferredPackages Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví hodnotu určující, zda upřednostňované balíčky jsou filtrovány.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

public bool FilterPreferredPackages { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud upřednostňované balíčky jsou filtrovány, jinak hodnota false.
Zobrazit: