Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IWebProjectManager.UninstallPackage Method

Odebere odkazy na balíčky z projektu.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

IEnumerable<string> UninstallPackage(
	IPackage package,
	bool removeDependencies
)

Parameters

package
Type: IPackage
Balíček, který má být odebrán
removeDependencies
Type: System.Boolean
Hodnota true, mají-li být odebrány závislosti balíčků, jinak hodnota false

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>
Protokoly akcí v průběhu operace odinstalace
Zobrazit: