Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IWebProjectManager.InstallPackage Method

Přidá zadané odkazy na balíčky do projektu.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

IEnumerable<string> InstallPackage(
	IPackage package,
	AppDomain appDomain
)

Parameters

package
Type: IPackage
Balíček, který má být instalován
appDomain
Type: System.AppDomain
Doména aplikace

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>
Protokoly akcí v průběhu operace přidávání
Zobrazit: