Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IWebProjectManager.GetInstalledPackages Method

Vrací nainstalované balíčky, kde výchozí sada vlastností obsahuje zadaný hledaný text.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

IQueryable<IPackage> GetInstalledPackages(
	string searchTerms
)

Parameters

searchTerms
Type: System.String
Text, který má být vyhledán

Return Value

Type: System.Linq.IQueryable<IPackage>
Nainstalované balíčky
Zobrazit: