Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IPackagesSourceFile.ReadSources Method

Načte obsah zdrojového souboru balíčku.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Administration.PackageManager
Assembly:  System.Web.WebPages.Administration (in System.Web.WebPages.Administration.dll)

IEnumerable<WebPackageSource> ReadSources()

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<WebPackageSource>
Obsah zdrojového souboru balíčku
Zobrazit: