Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

DataList.OnDeleteCommand – metoda

Vyvolá událost DeleteCommand. Umožňuje zadat vlastní obslužné rutiny události.

Obor názvů:  System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

protected virtual void OnDeleteCommand(
	DataListCommandEventArgs e
)

Parametry

e
Typ: System.Web.UI.WebControls.DataListCommandEventArgs
A DataListCommandEventArgs , který obsahuje data událostí.

Použití OnDeleteCommand poskytnout vlastní obslužnou rutinu pro metodu DeleteCommand událostí.

DeleteCommand Událost je aktivována při Delete klepnutí na tlačítko pro položky DataList řízení.

Typické obslužnou rutinu pro DeleteCommand událost odstraní vybrané položky ze zdroje dat a potom data do rebinds DataList řízení.

Zvýšení události spustí obslužnou rutinu události prostřednictvím delegáta. Další informace naleznete v tématu Postupy: Příjem událostí v aplikaci Web Forms.

OnDeleteCommand Metoda také umožňuje zpracovat událost bez připojení delegát odvozené třídy. To je upřednostňovaný způsob zpracování událostí v odvozené třídě.

Poznámky pro dědice

Při přepsání OnDeleteCommand v odvozené třídě nezapomeňte volání základní třídy OnDeleteCommand metoda tak evidovaných Delegáti zaznamenána událost.

Následující příklad kódu ukazuje, jak určit a obslužné rutiny pro kód DeleteCommand událostí. Odstraní vybrané položky DataList řízení, kdy Delete klepnutí na tlačítko.

PoznámkaPoznámka

Následující příklad kódu používá model jednoho souboru kód a nemusí fungovat správně, pokud je zkopírována do souboru s kódem na pozadí. Tento ukázkový kód musí být zkopírovány do prázdného textového souboru, který má příponu ASPX. Další informace o modelu kódu webových formulářů naleznete v ASP.NET Web Page Code Model.<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>DataList Edit Example</title>
<script runat="server">

   ' The Cart and CartView objects temporarily store the data source
   ' for the DataList control while the page is being processed.
   Dim Cart As DataTable = New DataTable()
   Dim CartView As DataView

   Sub Page_Load(sende As Object, e As EventArgs) 

     ' With a database, use an select query to retrieve the data.
     ' Because the data source in this example is an in-memory
     ' DataTable, retrieve the data from session state if it exists;
     ' otherwise, create the data source.
     GetSource()

     ' The DataGrid control maintains state between posts to the server;
     ' it only needs to be bound to a data source the first time the
     ' page is loaded or when the data source is updated.
     If Not IsPostBack Then

      BindList()

     End If

   End Sub

   Sub BindList() 

     ' Set the data source and bind to the DataList control.
     ItemsList.DataSource = CartView
     ItemsList.DataBind()

   End Sub

   Sub GetSource()

     ' For this example, the data source is a DataTable that
     ' is stored in session state. If the data source does not exist,
     ' create it; otherwise, load the data.
     If Session("ShoppingCart") Is Nothing Then 

      ' Create the sample data.
      Dim dr As DataRow 

      ' Define the columns of the table.
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Qty", GetType(Int32)))
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Item", GetType(String)))
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Price", GetType(Double)))

      ' Store the table in session state to persist its values
      ' between posts to the server.
      Session("ShoppingCart") = Cart

      ' Populate the DataTable with sample data.
      Dim i As Integer

      For i = 1 To 9 

        dr = Cart.NewRow()
        If (i Mod 2) <> 0 Then

         dr(0) = 2

        Else

         dr(0) = 1

        End If

        dr(1) = "Item " & i.ToString()
        dr(2) = (1.23 * (i + 1))
        Cart.Rows.Add(dr)

      Next i

     Else

      ' Retrieve the sample data from session state.
      Cart = CType(Session("ShoppingCart"), DataTable)

     End If     

     ' Create a DataView and specify the field to sort by.
     CartView = New DataView(Cart)
     CartView.Sort="Item"

     Return

   End Sub

   Sub Edit_Command(sender As Object, e As DataListCommandEventArgs) 

     ' Set the EditItemIndex property to the index of the item clicked
     ' in the DataList control to enable editing for that item. Be sure
     ' to rebind the DataList to the data source to refresh the control.
     ItemsList.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex
     BindList()

   End Sub

   Sub Cancel_Command(sender As Object, e As DataListCommandEventArgs) 

     ' Set the EditItemIndex property to -1 to exit editing mode. Be sure
     ' to rebind the DataList to the data source to refresh the control.
     ItemsList.EditItemIndex = -1
     BindList()

   End Sub

   Sub Delete_Command(sender As Object, e As DataListCommandEventArgs) 

     ' Retrieve the name of the item to remove.
     Dim item As String = (CType(e.Item.FindControl("ItemLabel"), Label)).Text

     ' Filter the CartView for the selected item and remove it from
     ' the data source.
     CartView.RowFilter = "Item='" & item & "'"
     If CartView.Count > 0 Then 

      CartView.Delete(0)

     End If
     CartView.RowFilter = ""

     ' Set the EditItemIndex property to -1 to exit editing mode. Be sure 
     ' to rebind the DataList to the data source to refresh the control.
     ItemsList.EditItemIndex = -1
     BindList()

   End Sub

   Sub Update_Command(sender As Object, e As DataListCommandEventArgs) 

     ' Retrieve the updated values from the selected item.
     Dim item As String = _
       (CType(e.Item.FindControl("ItemLabel"), Label)).Text
     Dim qty As String = _
       (CType(e.Item.FindControl("QtyTextBox"), TextBox)).Text
     Dim price As String = _
       (CType(e.Item.FindControl("PriceTextBox"), TextBox)).Text

     ' With a database, use an update command to update the data.
     ' Because the data source in this example is an in-memory 
     ' DataTable, delete the old row and replace it with a new one.

     ' Filter the CartView for the selected item and remove it from 
     ' the data source.
     CartView.RowFilter = "Item='" & item & "'"
     If CartView.Count > 0 Then 

      CartView.Delete(0)

     End If
     CartView.RowFilter = ""

     ' ***************************************************************
     ' Insert data validation code here. Make sure to validate the
     ' values entered by the user before converting to the appropriate
     ' data types and updating the data source.
     ' ***************************************************************

     ' Add a new entry to replace the previous item.
     Dim dr As DataRow = Cart.NewRow()
     dr(0) = qty
     dr(1) = item
     ' If necessary, remove the '$' character from the price before 
     ' converting the price to a Double.
     If price.Chars(0) = "$" Then

      dr(2) = Convert.ToDouble(price.Substring(1))

     Else

      dr(2) = Convert.ToDouble(price)

     End If

     Cart.Rows.Add(dr)

     ' Set the EditItemIndex property to -1 to exit editing mode. 
     ' Be sure to rebind the DataList to the data source to refresh 
     ' the control.
     ItemsList.EditItemIndex = -1
     BindList()

   End Sub

  </script>

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>DataList Edit Example</h3>

   Click <b>Edit</b> to edit the values of the item.

   <br /><br />

   <asp:DataList id="ItemsList"
      GridLines="Both"
      RepeatColumns="3"
      RepeatDirection="Horizontal"
      CellPadding="3"
      CellSpacing="0"
      OnEditCommand="Edit_Command"
      OnUpdateCommand="Update_Command"
      OnDeleteCommand="Delete_Command"
      OnCancelCommand="Cancel_Command"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#aaaadd">
     </HeaderStyle>

     <AlternatingItemStyle BackColor="Gainsboro">
     </AlternatingItemStyle>

     <EditItemStyle BackColor="yellow">
     </EditItemStyle>

     <HeaderTemplate>

      Items

     </HeaderTemplate>

     <ItemTemplate>

      Item:
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Item") %> 

      <br />

      Quantity:
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Qty") %>

      <br />

      Price:
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price", "{0:c}") %>

      <br />

      <asp:LinkButton id="EditButton" 
         Text="Edit" 
         CommandName="Edit"
         runat="server"/>

     </ItemTemplate>

     <EditItemTemplate>

      Item:
      <asp:Label id="ItemLabel" 
         Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Item") %>' 
         runat="server"/>

      <br />

      Quantity:
      <asp:TextBox id="QtyTextBox" 
         Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Qty") %>' 
         runat="server"/>

      <br />

      Price:
      <asp:TextBox id="PriceTextBox" 
         Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price", "{0:c}") %>' 
         runat="server"/>

      <br />

      <asp:LinkButton id="UpdateButton" 
         Text="Update" 
         CommandName="Update" 
         runat="server"/>

      <asp:LinkButton id="DeleteButton" 
         Text="Delete" 
         CommandName="Delete" 
         runat="server"/>

      <asp:LinkButton id="CancelButton" 
         Text="Cancel" 
         CommandName="Cancel" 
         runat="server"/>

     </EditItemTemplate>

   </asp:DataList>

  </form>

</body>
</html>

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>DataList Edit Example</title>
<script runat="server">

   // The Cart and CartView objects temporarily store the data source
   // for the DataList control while the page is being processed.
   DataTable Cart = new DataTable();
   DataView CartView;  

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {

     // With a database, use an select query to retrieve the data. 
     // Because the data source in this example is an in-memory
     // DataTable, retrieve the data from session state if it exists;
     // otherwise, create the data source.
     GetSource();

     // The DataList control maintains state between posts to the server;
     // it only needs to be bound to a data source the first time the
     // page is loaded or when the data source is updated.
     if (!IsPostBack)
     {

      BindList();

     }

   }

   void BindList() 
   {

     // Set the data source and bind to the DataList control.
     ItemsList.DataSource = CartView;
     ItemsList.DataBind();

   }

   void GetSource()
   {

     // For this example, the data source is a DataTable that 
     // is stored in session state. If the data source does not exist,
     // create it; otherwise, load the data.
     if (Session["ShoppingCart"] == null) 
     {   

      // Create the sample data.
      DataRow dr; 

      // Define the columns of the table.
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Qty", typeof(Int32)));
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Item", typeof(String)));
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Price", typeof(Double)));

      // Store the table in session state to persist its values 
      // between posts to the server.
      Session["ShoppingCart"] = Cart;

      // Populate the DataTable with sample data.
      for (int i = 1; i <= 9; i++) 
      {
        dr = Cart.NewRow();
        if (i % 2 != 0)
        {
         dr[0] = 2;
        }
        else
        {
         dr[0] = 1;
        }
        dr[1] = "Item " + i.ToString();
        dr[2] = (1.23 * (i + 1));
        Cart.Rows.Add(dr);
      }

     } 

     else
     {

      // Retrieve the sample data from session state.
      Cart = (DataTable)Session["ShoppingCart"];

     }     

     // Create a DataView and specify the field to sort by.
     CartView = new DataView(Cart);
     CartView.Sort="Item";

     return;

   }

   void Edit_Command(Object sender, DataListCommandEventArgs e) 
   {

     // Set the EditItemIndex property to the index of the item clicked
     // in the DataList control to enable editing for that item. Be sure
     // to rebind the DataList to the data source to refresh the control.
     ItemsList.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex;
     BindList();

   }

   void Cancel_Command(Object sender, DataListCommandEventArgs e) 
   {

     // Set the EditItemIndex property to -1 to exit editing mode. Be sure
     // to rebind the DataList to the data source to refresh the control.
     ItemsList.EditItemIndex = -1;
     BindList();

   }

   void Delete_Command(Object sender, DataListCommandEventArgs e) 
   { 

     // Retrieve the name of the item to remove.
     String item = ((Label)e.Item.FindControl("ItemLabel")).Text;

     // Filter the CartView for the selected item and remove it from
     // the data source.
     CartView.RowFilter = "Item='" + item + "'";
     if (CartView.Count > 0) 
     {
      CartView.Delete(0);
     }
     CartView.RowFilter = "";

     // Set the EditItemIndex property to -1 to exit editing mode. Be sure
     // to rebind the DataList to the data source to refresh the control.
     ItemsList.EditItemIndex = -1;
     BindList();

   }

   void Update_Command(Object sender, DataListCommandEventArgs e) 
   {

     // Retrieve the updated values from the selected item.
     String item = ((Label)e.Item.FindControl("ItemLabel")).Text;
     String qty = ((TextBox)e.Item.FindControl("QtyTextBox")).Text;
     String price = ((TextBox)e.Item.FindControl("PriceTextBox")).Text;

     // With a database, use an update command to update the data.
     // Because the data source in this example is an in-memory 
     // DataTable, delete the old row and replace it with a new one.

     // Filter the CartView for the selected item and remove it from
     // the data source.
     CartView.RowFilter = "Item='" + item + "'";
     if (CartView.Count > 0)
     {
      CartView.Delete(0);
     }
     CartView.RowFilter = "";

     // ***************************************************************
     // Insert data validation code here. Make sure to validate the
     // values entered by the user before converting to the appropriate
     // data types and updating the data source.
     // ***************************************************************

     // Add a new entry to replace the previous item.
     DataRow dr = Cart.NewRow();
     dr[0] = qty;
     dr[1] = item;
     // If necessary, remove the '$' character from the price before
     // converting the price to a Double.
     if(price[0] == '$')
     {
      dr[2] = Convert.ToDouble(price.Substring(1));
     }
     else
     {
      dr[2] = Convert.ToDouble(price);
     }
     Cart.Rows.Add(dr);

     // Set the EditItemIndex property to -1 to exit editing mode. 
     // Be sure to rebind the DataList to the data source to refresh
     // the control.
     ItemsList.EditItemIndex = -1;
     BindList();

   }

  </script>

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>DataList Edit Example</h3>

   Click <b>Edit</b> to edit the values of the item.

   <br /><br />

   <asp:DataList id="ItemsList"
      GridLines="Both"
      RepeatColumns="3"
      RepeatDirection="Horizontal"
      CellPadding="3"
      CellSpacing="0"
      OnEditCommand="Edit_Command"
      OnUpdateCommand="Update_Command"
      OnDeleteCommand="Delete_Command"
      OnCancelCommand="Cancel_Command"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#aaaadd">
     </HeaderStyle>

     <AlternatingItemStyle BackColor="Gainsboro">
     </AlternatingItemStyle>

     <EditItemStyle BackColor="yellow">
     </EditItemStyle>

     <HeaderTemplate>

      Items

     </HeaderTemplate>

     <ItemTemplate>

      Item:
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Item") %> 

      <br />

      Quantity:
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Qty") %>

      <br />

      Price:
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price", "{0:c}") %>

      <br />

      <asp:LinkButton id="EditButton" 
         Text="Edit" 
         CommandName="Edit"
         runat="server"/>

     </ItemTemplate>

     <EditItemTemplate>

      Item:
      <asp:Label id="ItemLabel" 
         Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Item") %>' 
         runat="server"/>

      <br />

      Quantity:
      <asp:TextBox id="QtyTextBox" 
         Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Qty") %>' 
         runat="server"/>

      <br />

      Price:
      <asp:TextBox id="PriceTextBox" 
         Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price", "{0:c}") %>' 
         runat="server"/>

      <br />

      <asp:LinkButton id="UpdateButton" 
         Text="Update" 
         CommandName="Update" 
         runat="server"/>

      <asp:LinkButton id="DeleteButton" 
         Text="Delete" 
         CommandName="Delete" 
         runat="server"/>

      <asp:LinkButton id="CancelButton" 
         Text="Cancel" 
         CommandName="Cancel" 
         runat="server"/>

     </EditItemTemplate>

   </asp:DataList>

  </form>

</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>DataList Edit Example</title>
<script runat="server">

   ' The Cart and CartView objects temporarily store the data source
   ' for the DataList control while the page is being processed.
   Dim Cart As DataTable = New DataTable()
   Dim CartView As DataView

   Sub Page_Load(sende As Object, e As EventArgs) 

     ' With a database, use an select query to retrieve the data.
     ' Because the data source in this example is an in-memory
     ' DataTable, retrieve the data from session state if it exists;
     ' otherwise, create the data source.
     GetSource()

     ' The DataGrid control maintains state between posts to the server;
     ' it only needs to be bound to a data source the first time the
     ' page is loaded or when the data source is updated.
     If Not IsPostBack Then

      BindList()

     End If

     ' Manually register the event-handling methods.
     AddHandler ItemsList.EditCommand, AddressOf Edit_Command
     AddHandler ItemsList.UpdateCommand, AddressOf Update_Command
     AddHandler ItemsList.DeleteCommand, AddressOf Delete_Command
     AddHandler ItemsList.CancelCommand, AddressOf Cancel_Command

   End Sub

   Sub BindList() 

     ' Set the data source and bind to the DataList control.
     ItemsList.DataSource = CartView
     ItemsList.DataBind()

   End Sub

   Sub GetSource()

     ' For this example, the data source is a DataTable that
     ' is stored in session state. If the data source does not exist,
     ' create it; otherwise, load the data.
     If Session("ShoppingCart") Is Nothing Then 

      ' Create the sample data.
      Dim dr As DataRow 

      ' Define the columns of the table.
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Qty", GetType(Int32)))
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Item", GetType(String)))
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Price", GetType(Double)))

      ' Store the table in session state to persist its values
      ' between posts to the server.
      Session("ShoppingCart") = Cart

      ' Populate the DataTable with sample data.
      Dim i As Integer

      For i = 1 To 9 

        dr = Cart.NewRow()
        If (i Mod 2) <> 0 Then

         dr(0) = 2

        Else

         dr(0) = 1

        End If

        dr(1) = "Item " & i.ToString()
        dr(2) = (1.23 * (i + 1))
        Cart.Rows.Add(dr)

      Next i

     Else

      ' Retrieve the sample data from session state.
      Cart = CType(Session("ShoppingCart"), DataTable)

     End If     

     ' Create a DataView and specify the field to sort by.
     CartView = New DataView(Cart)
     CartView.Sort="Item"

     Return

   End Sub

   Sub Edit_Command(sender As Object, e As DataListCommandEventArgs) 

     ' Set the EditItemIndex property to the index of the item clicked
     ' in the DataList control to enable editing for that item. Be sure
     ' to rebind the DataList to the data source to refresh the control.
     ItemsList.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex
     BindList()

   End Sub

   Sub Cancel_Command(sender As Object, e As DataListCommandEventArgs) 

     ' Set the EditItemIndex property to -1 to exit editing mode. Be sure
     ' to rebind the DataList to the data source to refresh the control.
     ItemsList.EditItemIndex = -1
     BindList()

   End Sub

   Sub Delete_Command(sender As Object, e As DataListCommandEventArgs) 

     ' Retrieve the name of the item to remove.
     Dim item As String = (CType(e.Item.FindControl("ItemLabel"), Label)).Text

     ' Filter the CartView for the selected item and remove it from 
     ' the data source.
     CartView.RowFilter = "Item='" & item & "'"
     If CartView.Count > 0 Then 

      CartView.Delete(0)

     End If
     CartView.RowFilter = ""

     ' Set the EditItemIndex property to -1 to exit editing mode. Be sure 
     ' to rebind the DataList to the data source to refresh the control.
     ItemsList.EditItemIndex = -1
     BindList()

   End Sub

   Sub Update_Command(sender As Object, e As DataListCommandEventArgs) 

     ' Retrieve the updated values from the selected item.
     Dim item As String = _
       (CType(e.Item.FindControl("ItemLabel"), Label)).Text
     Dim qty As String = _
       (CType(e.Item.FindControl("QtyTextBox"), TextBox)).Text
     Dim price As String = _
       (CType(e.Item.FindControl("PriceTextBox"), TextBox)).Text

     ' With a database, use an update command to update the data.
     ' Because the data source in this example is an in-memory 
     ' DataTable, delete the old row and replace it with a new one.

     ' Filter the CartView for the selected item and remove it from 
     ' the data source.
     CartView.RowFilter = "Item='" & item & "'"
     If CartView.Count > 0 Then 

      CartView.Delete(0)

     End If
     CartView.RowFilter = ""

     ' ***************************************************************
     ' Insert data validation code here. Make sure to validate the
     ' values entered by the user before converting to the appropriate
     ' data types and updating the data source.
     ' ***************************************************************

     ' Add a new entry to replace the previous item.
     Dim dr As DataRow = Cart.NewRow()
     dr(0) = qty
     dr(1) = item
     ' If necessary, remove the '$' character from the price before 
     ' converting the price to a Double.
     If price.Chars(0) = "$" Then

      dr(2) = Convert.ToDouble(price.Substring(1))

     Else

      dr(2) = Convert.ToDouble(price)

     End If

     Cart.Rows.Add(dr)

     ' Set the EditItemIndex property to -1 to exit editing mode. 
     ' Be sure to rebind the DataList to the data source to refresh 
     ' the control.
     ItemsList.EditItemIndex = -1
     BindList()

   End Sub

  </script>

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>DataList Edit Example</h3>

   Click <b>Edit</b> to edit the values of the item.

   <br /><br />

   <asp:DataList id="ItemsList"
      GridLines="Both"
      RepeatColumns="3"
      RepeatDirection="Horizontal"
      CellPadding="3"
      CellSpacing="0"
      OnEditCommand="Edit_Command"
      OnUpdateCommand="Update_Command"
      OnDeleteCommand="Delete_Command"
      OnCancelCommand="Cancel_Command"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#aaaadd">
     </HeaderStyle>

     <AlternatingItemStyle BackColor="Gainsboro">
     </AlternatingItemStyle>

     <EditItemStyle BackColor="yellow">
     </EditItemStyle>

     <HeaderTemplate>

      Items

     </HeaderTemplate>

     <ItemTemplate>

      Item:
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Item") %> 

      <br />

      Quantity:
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Qty") %>

      <br />

      Price:
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price", "{0:c}") %>

      <br />

      <asp:LinkButton id="EditButton" 
         Text="Edit" 
         CommandName="Edit"
         runat="server"/>

     </ItemTemplate>

     <EditItemTemplate>

      Item:
      <asp:Label id="ItemLabel" 
         Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Item") %>' 
         runat="server"/>

      <br />

      Quantity:
      <asp:TextBox id="QtyTextBox" 
         Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Qty") %>' 
         runat="server"/>

      <br />

      Price:
      <asp:TextBox id="PriceTextBox" 
         Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price", "{0:c}") %>' 
         runat="server"/>

      <br />

      <asp:LinkButton id="UpdateButton" 
         Text="Update" 
         CommandName="Update" 
         runat="server"/>

      <asp:LinkButton id="DeleteButton" 
         Text="Delete" 
         CommandName="Delete" 
         runat="server"/>

      <asp:LinkButton id="CancelButton" 
         Text="Cancel" 
         CommandName="Cancel" 
         runat="server"/>

     </EditItemTemplate>

   </asp:DataList>

  </form>

</body>
</html>

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>DataList Edit Example</title>
<script runat="server">

   // The Cart and CartView objects temporarily store the data source
   // for the DataList control while the page is being processed.
   DataTable Cart = new DataTable();
   DataView CartView;  

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {

     // With a database, use an select query to retrieve the data. 
     // Because the data source in this example is an in-memory
     // DataTable, retrieve the data from session state if it exists;
     // otherwise, create the data source.
     GetSource();

     // The DataList control maintains state between posts to the server;
     // it only needs to be bound to a data source the first time the
     // page is loaded or when the data source is updated.
     if (!IsPostBack)
     {

      BindList();

     }

     // Manually register the event-handling methods.
     ItemsList.EditCommand += 
       new DataListCommandEventHandler(this.Edit_Command);
     ItemsList.UpdateCommand += 
       new DataListCommandEventHandler(this.Update_Command);
     ItemsList.DeleteCommand += 
       new DataListCommandEventHandler(this.Delete_Command);
     ItemsList.CancelCommand += 
       new DataListCommandEventHandler(this.Cancel_Command);

   }

   void BindList() 
   {

     // Set the data source and bind to the DataList control.
     ItemsList.DataSource = CartView;
     ItemsList.DataBind();

   }

   void GetSource()
   {

     // For this example, the data source is a DataTable that 
     // is stored in session state. If the data source does not exist,
     // create it; otherwise, load the data.
     if (Session["ShoppingCart"] == null) 
     {   

      // Create the sample data.
      DataRow dr; 

      // Define the columns of the table.
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Qty", typeof(Int32)));
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Item", typeof(String)));
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Price", typeof(Double)));

      // Store the table in session state to persist its values
      // between posts to the server.
      Session["ShoppingCart"] = Cart;

      // Populate the DataTable with sample data.
      for (int i = 1; i <= 9; i++) 
      {
        dr = Cart.NewRow();
        if (i % 2 != 0)
        {
         dr[0] = 2;
        }
        else
        {
         dr[0] = 1;
        }
        dr[1] = "Item " + i.ToString();
        dr[2] = (1.23 * (i + 1));
        Cart.Rows.Add(dr);
      }

     } 

     else
     {

      // Retrieve the sample data from session state.
      Cart = (DataTable)Session["ShoppingCart"];

     }     

     // Create a DataView and specify the field to sort by.
     CartView = new DataView(Cart);
     CartView.Sort="Item";

     return;

   }

   void Edit_Command(Object sender, DataListCommandEventArgs e) 
   {

     // Set the EditItemIndex property to the index of the item clicked
     // in the DataList control to enable editing for that item. Be sure
     // to rebind the DataList to the data source to refresh the control.
     ItemsList.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex;
     BindList();

   }

   void Cancel_Command(Object sender, DataListCommandEventArgs e) 
   {

     // Set the EditItemIndex property to -1 to exit editing mode. Be sure
     // to rebind the DataList to the data source to refresh the control.
     ItemsList.EditItemIndex = -1;
     BindList();

   }

   void Delete_Command(Object sender, DataListCommandEventArgs e) 
   { 

     // Retrieve the name of the item to remove.
     String item = ((Label)e.Item.FindControl("ItemLabel")).Text;

     // Filter the CartView for the selected item and remove it from
     // the data source.
     CartView.RowFilter = "Item='" + item + "'";
     if (CartView.Count > 0) 
     {
      CartView.Delete(0);
     }
     CartView.RowFilter = "";

     // Set the EditItemIndex property to -1 to exit editing mode. Be sure
     // to rebind the DataList to the data source to refresh the control.
     ItemsList.EditItemIndex = -1;
     BindList();

   }

   void Update_Command(Object sender, DataListCommandEventArgs e) 
   {

     // Retrieve the updated values from the selected item.
     String item = ((Label)e.Item.FindControl("ItemLabel")).Text;
     String qty = ((TextBox)e.Item.FindControl("QtyTextBox")).Text;
     String price = ((TextBox)e.Item.FindControl("PriceTextBox")).Text;

     // With a database, use an update command to update the data.
     // Because the data source in this example is an in-memory 
     // DataTable, delete the old row and replace it with a new one.

     // Filter the CartView for the selected item and remove it from
     // the data source.
     CartView.RowFilter = "Item='" + item + "'";
     if (CartView.Count > 0)
     {
      CartView.Delete(0);
     }
     CartView.RowFilter = "";

     // ***************************************************************
     // Insert data validation code here. Make sure to validate the
     // values entered by the user before converting to the appropriate
     // data types and updating the data source.
     // ***************************************************************

     // Add a new entry to replace the previous item.
     DataRow dr = Cart.NewRow();
     dr[0] = qty;
     dr[1] = item;
     // If necessary, remove the '$' character from the price before
     // converting the price to a Double.
     if(price[0] == '$')
     {
      dr[2] = Convert.ToDouble(price.Substring(1));
     }
     else
     {
      dr[2] = Convert.ToDouble(price);
     }
     Cart.Rows.Add(dr);

     // Set the EditItemIndex property to -1 to exit editing mode. 
     // Be sure to rebind the DataList to the data source to refresh
     // the control.
     ItemsList.EditItemIndex = -1;
     BindList();

   }

  </script>

</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>DataList Edit Example</h3>

   Click <b>Edit</b> to edit the values of the item.

   <br /><br />

   <asp:DataList id="ItemsList"
      GridLines="Both"
      RepeatColumns="3"
      RepeatDirection="Horizontal"
      CellPadding="3"
      CellSpacing="0"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#aaaadd">
     </HeaderStyle>

     <AlternatingItemStyle BackColor="Gainsboro">
     </AlternatingItemStyle>

     <EditItemStyle BackColor="yellow">
     </EditItemStyle>

     <HeaderTemplate>

      Items

     </HeaderTemplate>

     <ItemTemplate>

      Item:
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Item") %> 

      <br />

      Quantity:
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Qty") %>

      <br />

      Price:
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price", "{0:c}") %>

      <br />

      <asp:LinkButton id="EditButton" 
         Text="Edit" 
         CommandName="Edit"
         runat="server"/>

     </ItemTemplate>

     <EditItemTemplate>

      Item:
      <asp:Label id="ItemLabel" 
         Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Item") %>' 
         runat="server"/>

      <br />

      Quantity:
      <asp:TextBox id="QtyTextBox" 
         Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Qty") %>' 
         runat="server"/>

      <br />

      Price:
      <asp:TextBox id="PriceTextBox" 
         Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price", "{0:c}") %>' 
         runat="server"/>

      <br />

      <asp:LinkButton id="UpdateButton" 
         Text="Update" 
         CommandName="Update" 
         runat="server"/>

      <asp:LinkButton id="DeleteButton" 
         Text="Delete" 
         CommandName="Delete" 
         runat="server"/>

      <asp:LinkButton id="CancelButton" 
         Text="Cancel" 
         CommandName="Cancel" 
         runat="server"/>

     </EditItemTemplate>

   </asp:DataList>

  </form>

</body>
</html>.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft