Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBTokenizer.RazorCommentTransitionType Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá styl přechodu symbolu VB.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public override VBSymbolType RazorCommentTransitionType { get; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.VBSymbolType
Styl přechodu symbolu VB
Zobrazit: