Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBHelpers.IsDoubleQuote Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vrací hodnotu, která udává, zda je zadaný znak uzavřen v uvozovkách (").

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static bool IsDoubleQuote(
	char character
)

Parameters

character
Type: System.Char
Znak

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je zadaný znak uzavřen v uvozovkách ("), jinak hodnota false
Zobrazit: