Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBSymbol.GetSample Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá zadaný vzorek dat z objektu.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static string GetSample(
	VBSymbolType type
)

Return Value

Type: System.String
Zadaný vzorek dat z objektu
Zobrazit: