Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBSymbol.GetHashCode Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public override int GetHashCode()

Return Value

Type: System.Int32
Hodnota hash, která má být vrácena
Zobrazit: