Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlTokenizer.RazorCommentStarType Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá symboly HTML pro typ star komentáře syntaxe Razor.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public override HtmlSymbolType RazorCommentStarType { get; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.HtmlSymbolType
Symboly HTML pro typ star komentáře syntaxe Razor
Zobrazit: