Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpHelpers.IsIdentifierStart Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda lze zadaný znak použít jako počáteční znak identifikátoru.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static bool IsIdentifierStart(
	char character
)

Parameters

character
Type: System.Char
Znak, který má být zkontrolován

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud zadaný znak lze použít jako počáteční znak identifikátoru. V opačném případě hodnota false.
Zobrazit: