Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TextChange.OldPosition Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví umístění změny textu ve snímku bezprostředně před provedením změny.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public int OldPosition { get; private set; }

Property Value

Type: System.Int32
Umístění změny textu ve snímku bezprostředně před provedením změny.
Zobrazit: