Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TextChange.NewText Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví text, kterým byl nahrazen původní text.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public string NewText { get; }

Property Value

Type: System.String
Text, kterým byl nahrazen původní text.
Zobrazit: