Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TextChange.IsInsert Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá hodnotu označující, zda se jedná o změna textu typu vložení.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public bool IsInsert { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud se jedná o změna textu typu vložení, jinak hodnota false
Zobrazit: