Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SourceLocation.GreaterThan Operator

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda je první objekt větší než druhý objekt.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static bool operator >(
	SourceLocation left,
	SourceLocation right
)

Parameters

left
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
První objekt
right
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Druhý objekt

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je první objekt větší než druhý objekt, jinak hodnota false
Zobrazit: